Thưởng ghép quà

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Quà Tam Sắc Hỏa-I

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-II

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-III

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-IV

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-V

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

 

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Quà Tam Sắc Hỏa-I

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-II

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-III

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-IV

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-V

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Ẩn Mạch-Túi Chọn Huyệt vị đồ

1

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Trang bị Hoàng Kim tùy chọn ( trừ vũ khí )

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điêm

6

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Quà Tam Sắc Hỏa-I

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-II

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Chân Khí 50000 điêm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-III

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-IV

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điêm

4

Khóa

Quà Tam Sắc Hỏa-V

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa