Quy đổi ngày vàng 19/04/2021 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 19/04/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 19/04/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 20/04/2021

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng.
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng.       
 • Đặc Biệt:
  - Máy chủ Long Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được Thẻ đồng đội 4 Sao tùy chọn x1 + Cống Hiến Sư Môn 2 Vạn
  Máy chủ Địa Kiếm:
  + khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x1 + Cam Thủy Tinh x2
  + khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao x1 + Cam Thủy Tinh x3 + Cống Hiến Sư Môn 4 Vạn
  - Máy chủ Thiên Kiếm:
  +  khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm Tùy chọn chân nguyên đỉnh sát thương chí mạng x1 hoặc chân nguyên đỉnh phòng chí mạng x1
  + khi quy đổi đạt mốc 110000 Vàng sẽ nhận thêm Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm) x3 + + Tùy chọn chân nguyên đỉnh sát thương chí mạng x1 hoặc chân nguyên đỉnh phòng chí mạng x1 + Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định x5
  - Máy chủ còn lại:
  + khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thêm Tùy chọn Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm) x4 Hoặc Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định x5
 • Lưu ý: - Khi đạt mốc 60000 vàng chọn quỳ tùy chọn là đồng đội 5 sao thì chỉ được x1 quà tùy chọn(1 đồng đội 5 sao tương đương 2 phần quà tùy chọn).
             - Khi đạt mốc 99999 vàng nếu chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao sẽ  chỉ được chọn thêm 1 phần quà tùy chọn.
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 20/04/2021.

 

Phần thưởng  

Máy chủ Long Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Châm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 5000

2

Khóa

Túi chọn toái Phiếm 3-1

2

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyền Đồng

80

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

15

Khóa

Huyền đồng

40

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Châm

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

60

Khóa

Ngân Châm

7

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi chọn toái Phiếm 3-2

1

Khóa

Tùy chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

80

Khóa

Tùy chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ Khí)

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Túi chọn toái Phiếm 3-2

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

70

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Khóa

Đá rèn x70

Khóa

Kim Thủy Tinh x3

 

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh Sát Thương Chí Mạng x1

 

Chân Nguyên Đỉnh Phòng Chí Mạng x1

 

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Đá rèn x70

Khóa