Nội dung

• Trong thời gian trên, tất cả nhân sĩ nạp thẻ với số tiền bất kỳ sẽ nhận được 1 Túi đựng mặt nạ và 1 phần quà ngẫu nhiên

 Quý nhận sĩ chọn biểu tượng "Quà Nạp" để mở giao diện sự kiện này.


•Nhấp chọn Nhận thưởng

• Mở Túi đựng mặt nạ, bên trong chứa đựng 17 loại mặt nạ

• Nhân sĩ được quyền chọn 1 mặt nạ có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính Mặt Nạ
Lực công kích  Tăng 5%
Lực phòng ngự Tăng 3%

Phần quà ngẫu nhiên là 1 trong các vật phẩm sau:

Phần quà ngẫu nhiên là 1 trong các vật phẩm sau, ngoài ra còn tăng thêm vật phẩm Thẻ Đồng Đội Đồ Long Tướng Quân 5 Sao cực hiếm

Máy chủ mở giới hạn cấp 79

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
20000 Vàng Khóa 1 Khóa
50000 Bạc Khóa 1 Khóa
200000 Bạc Khóa 1 Khóa
2000000 Bạc Khóa 1 Khóa
200 Hoạt lực khóa 1 Khóa
500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
2500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Ly Ưu Quả 1 Khóa
Hồng Phúc Lệnh 1 Khóa

Máy chủ mở giới hạn cấp 89

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
20000 Vàng Khóa 1 Khóa
50000 Bạc Khóa 1 Khóa
200000 Bạc Khóa 1 Khóa
2000000 Bạc Khóa 1 Khóa
200 Hoạt lực khóa 1 Khóa
500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
2500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Ly Ưu Quả 1 Khóa
Hồng Phúc Lệnh 1 Khóa
Ly Vân Ti-3 1 Khóa
Toái Phiến·Thi Vương 1 Khóa
Toái Phiến·Khoa Mỗ Lâm 1 Khóa
Toái Phiến·Mã Văn Soái 1 Khóa
Toái Phiến·Ngô Quảng 1 Khóa
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh 1 Khóa
Toái Phiến·Nam Cung Phụng 1 Khóa
Toái Phiến·Kha Ni Ni 1 Khóa
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam 1 Khóa

Máy chủ mở giới hạn cấp 99 

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
20000 Vàng Khóa 1 Khóa
50000 Bạc Khóa 1 Khóa
200000 Bạc Khóa 1 Khóa
2000000 Bạc Khóa 1 Khóa
200 Hoạt lực khóa 1 Khóa
500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
2500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Ly Ưu Quả 1 Khóa
Hồng Phúc Lệnh 1 Khóa
Toái Phiến·Giác Viễn 1 Khóa
Toái Phiến·Diệp Lăng Tiêu 1 Khóa
Toái Phiến·Tĩnh Không 1 Khóa
Toái Phiến·Thi Phong Nghệ 1 Khóa
Toái Phiến·Tống Phủ 1 Khóa
Toái Phiến·Hạng Đạt 1 Khóa
Toái Phiến·Hoa Vô Thác 1 Khóa
Toái Phiến·Lạc Lan Nhu 1 Khóa
Toái Phiến·Đường Bạch Vũ 1 Khóa
Toái Phiến·Tiêu Như Thị 1 Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] 1 Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] 1 Khóa

Máy chủ mở giới hạn cấp 150

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
20000 Vàng Khóa 1 Khóa
50000 Bạc Khóa 1 Khóa
200000 Bạc Khóa 1 Khóa
2000000 Bạc Khóa 1 Khóa
200 Hoạt lực khóa 1 Khóa
500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
2500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Ly Ưu Quả 1 Khóa
Hồng Phúc Lệnh 1 Khóa
Toái Phiến·Tường Vi Thần Phụ 1 Khóa
Toái Phiến·Tuyết Nữ Tế Tự 1 Khóa
Toái Phiến·Bố Lai Nhĩ 1 Khóa
Toái Phiến·Mã Nỗ Tư 1 Khóa
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân 1 Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup) 5 Không khóa

Máy chủ đã mở 91 ngày

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
20000 Vàng Khóa 1 Khóa
50000 Bạc Khóa 1 Khóa
200000 Bạc Khóa 1 Khóa
2000000 Bạc Khóa 1 Khóa
200 Hoạt lực khóa 1 Khóa
500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
2500 Hoạt lực khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Ly Ưu Quả 1 Khóa
Hồng Phúc Lệnh 1 Khóa
Toái Phiến·Yên Trần 1 Khóa
Toái Phiến·Văn Tinh Nhi 1 Khóa
Toái Phiến·Tần Thải Y 1 Khóa
Toái Phiến·Ân Hỏa Nguyệt 1 Khóa
Toái Phiến·Bất Túy Tiên Sinh 1 Khóa
Toái Phiến·Bất Giới Đại Sư 1 Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh 1 Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình 1 Khóa
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực) 5 Không khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (100 điểm) 1 Không khóa
  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận quà 1 lần
  • Thời gian duy trì các thuộc tính trên là 72 giờ 
  • Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 2 ô trống trong túi

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm