Hệ thống sư đồ

Sơ nhập giang hồ Ngạo Kiếm Vô Song khó tránh gặp phải khó khăn, lúc này nếu có được sự chỉ dẫn của thầy tốt, hành trình giang hồ sẽ dễ dàng hơn, có thêm nhiều hồi ức đẹp hơn. Qua bái sư và nhận đồ, đồ đệ có thể nhanh chóng nắm bắt cách chơi và các loại thao tác, sư phụ có thể hỗ trợ đồ đệ cùng hoàn thành nhiệm vụ nhận được quà tặng càng phong phú.

Điều kiện sư đồ

 • Đẳng cấp đồ đệ: dưới 59.
 • Số sư phụ hiện tại: nhỏ hơn 2 sư phụ
 • Đẳng cấp sư phụ: 59 trở lên và lớn hơn đồ đệ tối thiểu 15 cấp.
 • Số đồ đệ hiện tại: nhỏ hơn 5

Các cách bái sư

Cách 1: Ở giao diện sư đồ chủ động tìm sư phụ

 • Nhấn phím S mở giao diện sư đồ, nhấp chọn Tìm sư phụ.
 • Trong bảng chọn 1 sư phụ tâm đắc nhất Gửi yêu cầu bái sư, nếu đối phương đồng ý tức hai bên tạo lập quan hệ sư đồ.

Cách 2: Nhận yêu cầu nhận đồ đệ của người khác

 • Nếu có người nhìn thấy thông tin muốn bái sư của bạn muốn nhận bạn làm đệ tử hệ thống sẽ hiển thị thông tin, xác nhận xong có thể xem thông tin đối phương, từ đó chọn 1 sư phụ thích hợp.

Cách 3: Cách khác để tìm sư phụ

Nếu đã có sư phụ thích hợp, tốt nhất nên lại gần, thông qua menu chuột phải trực tiếp bái sư

 • Cách bái sư thông qua menu chuột phải: Ctrl + nhấp chuột phải trên nhân vật cần bái sư, chọn Bái sư. Chờ đợi đối phương đồng ý có thể tạo lập quan hệ sư đồ.

 • Bạn cũng có thể trực tiếp chọn 1 sư phụ trong giao diện hảo hữu, như thế khỏi mất thời gian tìm hiểu, hiệu quả lại cao.

Cách thu nhận đồ đệ

Cách 1: Chủ động tìm đồ đệ ở giao diện sư đồ

 • Nhấn phím "S" mở giao diện sư đồ, ở giao diện tìm đồ đệ Thông báo nhận đồ đệ, người chơi khác muốn bái sư có thể xem thông tin của quý vị
 • Trong bảng chọn 1 đồ đệ tâm đắc nhất, nhấp chọn Nhận người này, nếu đối phương đồng ý tức hai bên tạo lập quan hệ sư đồ

Cách 2: Nhận yêu cầu bái sư của người khác

 • Nếu có người nhìn thấy thông tin bạn muốn bái sư muốn nhận bạn làm đệ tử, hệ thống sẽ hiển thị thông tin và thông tin đối phương, từ đó chọn 1 đồ đệ thích hợp.

Cách 3: Cách khác để tìm đồ đệ

Nếu đã có đồ đệ thích hợp, tốt nhất nên lại gần, thông qua menu chuột phải trực tiếp thu nạp đồ đệ.

 • Cách nhận đồ đệ thông qua menu chuột phải: Ctrl+ nhấp chuột phải trên nhân vật cần thu nạp làm đồ đệ, nhấp chọn Nhận đồ . Chờ đối phương đồng ý có thể tạo lập quan hệ sư đồ.

 • Bạn cũng có thể trực tiếp chọn 1 đồ đệ trong giao diện hảo hữu, như thế khỏi mất thời gian tìm hiểu, hiệu quả lại cao.

Đặc quyền sư đồ

 • Tôn hiệu nổi bật: Trở thành sư phụ hay đệ tử xong sẽ có tôn hiệu sư đồ nổi bật.

 • Chuyển sư đồ: Chọn sư phụ hoặc đồ đệ ở giao diện sư đồ, rồi nhấp “Chuyển” có thể nhanh chóng đến bên sư phụ hoặc đồ đệ. Sư phụ và đồ đệ mỗi ngày có thể chuyển 5 lần;
 • Truyền công sư đồ: Truyền công giữa sư đồ nhận càng nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Phần thưởng tham gia sự kiện: Sư đồ cùng tham gia bí cảnh thường , bí cảnh Kỳ ngộ, bí cảnh Thanh Vân Phong số quà thêm càng nhiều.
 • Phản hồi tiêu phí: Đồ đệ sử dụng Ngạo Kiếm Lệnh hoặc tiêu phí vàng, sư phụ có thể ở chỗ NPC Quản Lý Liên Hệ. Trong vòng 6 tháng từ khi bái sư, sư phụ có thể duy trì nhận phản hồi tiêu phí của sư đồ, đồ đệ xuất sư vẫn có hiệu lực.
 • Mục tiêu xuất sư: Đồ đệ từ cấp 20 trở lên có thể lần lượt hoàn thành mục tiêu xuất sư. Đồ đệ hoàn thành 1 mục tiêu xuất sư có thể báo cáo với sư phụ, báo cáo xong đồ đệ có thể nhận điểm kinh nghiệm, sư phụ có thể nhận điểm truyện ký.
Lưu ý
 • Hoàn thành mục tiêu xuất sư trước khi bái sư, bái sư xong có thể hồi báo nhưng không thể nhận quà điểm kinh nghiệm.
 • Đồ đệ xuất sư xong, sư đồ hai bên đều có thể nhận rất nhiều điểm truyện ký.
 • Khi xuất sư nếu sư phụ hay đồ đệ là người chơi chứng thực/ chứng thực chuẩn có thể nhận 10000 điểm truyện ký
 • Sư phụ hoặc đồ đệ chưa chứng thực có thể nhận 5000 điểm truyện ký
 • Có thể nhận 2 vị sư phụ, vì vậy cần phân biệt khi phục mệnh hoặc xuất sư
 • Sư phụ có tối đa 5 đồ đệ