Quan ấn - Quan hàm

Chiến tranh diễn ra khắp nơi quần hùng tranh giành lãnh địa, xâu xé biên cương, bái tương xưng vương. Chốn giang hồ cũng có thể làm đại quan? Hàm tước đẹp mắt mang lại ngoại hình độc đáo lại mang đến quan ấn thuộc tính cao giúp bạn vô cùng mạnh mẽ.

Quan ấn được nhận như thế nào?

Quan hàm - Quan Văn: Căn cứ vào thành tích chiến trường Lãnh Thổ Chiến, bạn sẽ nhận được những cấp quan hàm tương ứng, đó là điều kiện để có thể mua được Quan Ấn. Trang bị này có 7 cấp tương ứng với các quan hàm là: Trí Sự - Tư Mã - Thái Thủ - Quận Thủ - Thiếu Khanh - Thượng Khanh - Thừa Tướng.

Quan hàm - Quan Võ: Căn cứ vào thành tích chiến trường, bạn sẽ nhận được những cấp quan hàm tương ứng, đó là điều kiện để có thể mua được Quan Ấn. Trang bị này có 7 cấp tương ứng với các quan hàm là: Ngũ Trường - Giáo Úy - Đô Úy - Tham Tướng - Thống Lĩnh - Nguyên Soái - Đại Tướng

Cấp
quan hàm

Quan hàm
Quan Văn

Hình ảnh

Quan hàm
Quan Võ

Hình ảnh

1

Trí Sự

Ngũ Trường

 

2

Tư Mã

Giáo Úy

 

3

Thái Thủ

Đô Úy

 

4

Quận Thủ

Tham Tướng

 

5

Thiểu Khanh

Thống Lĩnh

 

6

Thượng Khanh

Đại Tướng

 

7

Thừa Tướng

Nguyên Soái

 

8

Vương Hầu

Đại Nguyên Soái

 

Mỗi loại Quan ấn có những chỉ số khá giống nhau, chỉ khác ở việc cấp cao hơn sẽ hóa giải được đòn tấn công của cấp thấp hơn.

• Nhận quan hàm xong có thể dùng vàng khóaTiệm Tùy Thân mua quan ấn cấp tương ứng.

Thuộc tính quan ấn

• Quan ấn từ cấp thấp đến cao, chia ra các cấp không giống nhau, tùy theo cấp phẩm khác nhau có quan ấn tượng trưng thân phận tương ứng. Nhấp phải mang quan ấn, quan ấn có thể tăng thuộc tính nhân vật, có hiệu lực 30 ngày.

• Thuộc tính ấn Quan Vănấn Quan Võ cùng cấp là giống nhau, các nhân sĩ có thể tự mình chọn Quan VănQuan Võ.

Quan hàm Quan Võ

Quan hàm Quan Võ

Công huân chiến trường

Hình ảnh

Ngũ Trường

270

Giáo Úy

720

Đô Úy

1080

Tham Tướng

1600

Thống Lĩnh

2180

Đại Tướng

2480

Nguyên Soái

2540

Đại Nguyên Soái

2610

Quan hàm Quan Văn

Quan hàm Quan Văn

Công huân lãnh thổ chiến

Hình ảnh

Trí Sự

270

Tư Mã

720

Thái Thủ

1080

Quận Thủ

1600

Thiếu Khanh

2180

Thượng Khanh 2480
Thừa Tướng 2800