Tiệm Tùy Thân

Tiệm Tùy Thân trong Ngạo Kiếm Vô Song được thiết kế nằm tại hành trang của nhân vật. Không cần về thành tìm NPC, ở ngoại thành, phụ bản, ở gia viên… tùy nơi tùy lúc quý nhân sĩ có thể mua hoặc bán vật phẩm, và trang bị

Mở tiệm tùy thân

• Nhân sĩ nhấn phím tắt F2 hoặc B để mở giao diện hành trang.

• Nhấp chọn tùy thân để vào Tiệm Tùy Thân

Tiệm Tùy Thân có thể mua được gì?

• Quý nhân sĩ có thể mua vật phẩm như: trang bị hiếm, Túi Phúc, kỹ năng sống, công thức chế tạo… ở Tiệm Tùy Thân. Tùy theo cấp mở, tiệm sẽ mở càng nhiều vật phẩm để các quý nhân sĩ có thể mua.

Mua vật phẩm tốn cái gì?

• Mua vật phẩm bằng Điểm truyện ký: Làm nhiệm vụ truyện ký, nhiệm vụ hiệp hành, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện đều có thể nhận Điểm truyện ký .

 

 Mua vật phẩm bằng điểm cống hiến sư môn: Tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ giang hồ lịch luyện, thủ vệ phái, đấu trường môn phái có thể nhận rất nhiều điểm cống hiến sư môn.

 

 Mua vật phẩm bằng vàng khóa: Nếu đủ điểm công huân chiến trường, hoặc điểm công huân lãnh thổ chiến. Quý nhân sĩ có thể các loại ấn quan văn, quan võ phù hợp với hàm tước của mình

 

Điểm truyện ký

Tiệm tùy thân trong Ngạo Kiếm Vô Song được thiết kế nằm tại hành trang của nhân vật. Không cần về thành tìm NPC, ở ngoại thành, phụ bản, ở gia viên…tùy nơi tùy lúc quý nhân sĩ có thể mua hoặc bán vật phẩm, và trang bị

Mở tiệm tùy thân.

• Nhân sĩ nhấn phím tắt F2 hoặc B để mở giao diện hành trang.

• Nhấp chọn tùy thân để vào Tiệm Tùy Thân

Tiệm tùy thân có thể mua được gì?

• Quý nhân sĩ có thể mua vật phẩm như: Trang bị hiếm, Túi Phúc, kỹ năng sống, công thức chế tạo…ở tiệm tùy thân. Tùy theo cấp mở, tiệm sẽ mở càng nhiều vật phẩm để các quý nhân sĩ có thể mua.

Mua vật phẩm tốn cái gì?

• Mua vật phẩm bằng "Điểm truyện ký": Làm nhiệm vụ truyện ký, nhiệm vụ hiệp hành, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện đều có thể nhận "Điểm truyện ký" .

 

 Mua vật phẩm bằng điểm "Cống hiến sư môn": Tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ giang hồ lịch luyện, thủ vệ phái, đấu trường môn phái có thể nhận rất nhiều điểm cống hiến sư môn.

 

 Mua vật phẩm bằng vàng khóa: Nếu đủ điểm công huân chiến trường, hoặc điểm công huân lãnh thổ chiến. Quý nhân sĩ có thể các loại ấn quan văn - Quan võ phù hợp với hàm tước của mình

Chưởng Quản kính bút

Điểm truyện ký

 

Tiệm Tùy Thân trong Ngạo Kiếm Vô Song được thiết kế nằm tại hành trang của nhân vật. Không cần về thành tìm NPC, ở ngoại thành, phụ bản, ở gia viên… tùy nơi tùy lúc quý nhân sĩ có thể mua hoặc bán vật phẩm, và trang bị

Mở tiệm tùy thân.

• Nhân sĩ nhấn phím tắt F2 hoặc B để mở giao diện hành trang.

• Nhấp chọn tùy thân để vào Tiệm Tùy Thân

Tiệm Tùy Thân có thể mua được gì?

• Quý nhân sĩ có thể mua vật phẩm như: trang bị hiếm, Túi Phúc, kỹ năng sống, công thức chế tạo… ở Tiệm Tùy Thân. Tùy theo cấp mở, tiệm sẽ mở càng nhiều vật phẩm để các quý nhân sĩ có thể mua.

Mua vật phẩm tốn cái gì?

• Mua vật phẩm bằng Điểm truyện ký: Làm nhiệm vụ truyện ký, nhiệm vụ hiệp hành, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện đều có thể nhận Điểm truyện ký .

 

 Mua vật phẩm bằng điểm cống hiến sư môn: Tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ giang hồ lịch luyện, thủ vệ phái, đấu trường môn phái có thể nhận rất nhiều điểm cống hiến sư môn.

 

 Mua vật phẩm bằng vàng khóa: Nếu đủ điểm công huân chiến trường, hoặc điểm công huân lãnh thổ chiến. Quý nhân sĩ có thể các loại ấn quan văn, quan võ phù hợp với hàm tước của mình

 

Điểm truyện ký

Tiệm tùy thân trong Ngạo Kiếm Vô Song được thiết kế nằm tại hành trang của nhân vật. Không cần về thành tìm NPC, ở ngoại thành, phụ bản, ở gia viên…tùy nơi tùy lúc quý nhân sĩ có thể mua hoặc bán vật phẩm, và trang bị

Mở tiệm tùy thân.

• Nhân sĩ nhấn phím tắt F2 hoặc B để mở giao diện hành trang.

• Nhấp chọn tùy thân để vào Tiệm Tùy Thân

Tiệm tùy thân có thể mua được gì?

• Quý nhân sĩ có thể mua vật phẩm như: Trang bị hiếm, Túi Phúc, kỹ năng sống, công thức chế tạo…ở tiệm tùy thân. Tùy theo cấp mở, tiệm sẽ mở càng nhiều vật phẩm để các quý nhân sĩ có thể mua.

Mua vật phẩm tốn cái gì?

• Mua vật phẩm bằng "Điểm truyện ký": Làm nhiệm vụ truyện ký, nhiệm vụ hiệp hành, nhiệm vụ giang hồ lịch luyện đều có thể nhận "Điểm truyện ký" .

 

 Mua vật phẩm bằng điểm "Cống hiến sư môn": Tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ giang hồ lịch luyện, thủ vệ phái, đấu trường môn phái có thể nhận rất nhiều điểm cống hiến sư môn.

 

 Mua vật phẩm bằng vàng khóa: Nếu đủ điểm công huân chiến trường, hoặc điểm công huân lãnh thổ chiến. Quý nhân sĩ có thể các loại ấn quan văn - Quan võ phù hợp với hàm tước của mình

Chưởng Quản kính bút

Điểm truyện ký