Quan ấn Đại Nguyên Soái

"Chốn giang hồ cưỡi ngựa chiến chinh
Gặp anh hùng thì khom lưng quỵ gối"

Cũng bởi lẽ trên mà càng ngày quần hùng càng có khát vọng bái tướng, xưng vương. Ai sẽ là người đứng đầu thống lĩnh các Nguyên Soái? Câu trả lời sẽ dành cho chư vị anh hùng nào nắm trong tay Quan Ấn Đại Nguyên Soái.

Điều kiện nhận quan ấn

  • Khi công huân chiến trường đạt đến điểm nhất định, có thể đến Tiệm Tùy Thân - Tiệm Vàng Khóa mua quan ấn tương ứng
  • Điểm công huân cao nhất là tiêu chí để mua được công huân chiến trường. Ví dụ cần đạt đến công huân chiến trường bậc 5 có thể mua quan ấn chiến trường bậc 5

Các loại ấn chiến trường

Ấn chiến trường Hình ảnh Công huân chiến trường
Ấn Ngũ Trường 270
Ấn Giáo Úy 720
Ấn Đô Úy 1080
Ấn Tham Tướng 1600
Ấn Thống Lĩnh 2180
Ấn Đại Tướng 2480
Ấn Nguyên Soái 2540
Ấn Đại Nguyên Soái 2610

Quan ấn Đại Nguyên Soái là loại ấn đặc biệt nên sẽ được cập nhật sau khi máy chủ mở 197 ngày